Cwmnïau adeiladu sy’n torri cyfraith gwastraff yn ysgogi ymgyrch yn canolbwyntio ar y sector

Ymchwil newydd yn dangos nad yw bron i hanner y cwmnïau adeiladu a holwyd yn gwybod i ble mae eu holl wastraff yn mynd

Lansiwyd ymgyrch Gwastraff Iawn, Lle Iawn ar gyfer y sector adeiladu yn RWM ar 13 Medi am 13.00 o’r gloch yn theatr yr awdurdod lleol er mwyn helpu busnesau i ddeall eu cyfrifoldebau ac i godi ymwybyddiaeth.

Mae llawer o fusnesau adeiladu ledled y DU yn cael trafferth gwneud y peth iawn â’u gwastraff, gyda bron eu hanner yn cyfaddef i arferion sy’n golygu nad ydynt yn cydymffurfio’n llawn â’r ddeddfwriaeth. Dengys arolwg newydd, er bod 98% o gwmnïau adeiladu yn meddwl eu bod yn cydymffurfio â rhwymedigaethau dan ddeddfwriaeth ‘Dyletswydd Gofal’ gwastraff, bod llawer ohonynt yn eu hamlygu eu hunain i ddirwyon diderfyn, cael eu herlyn a chael eu cau, o bosibl, yn sgil eu diffyg ymwybyddiaeth.

Canfu’r arolwg cenedlaethol gan Gwastraff Iawn, Lle Iawn – a ganolbwyntiodd yn bennaf ar fusnesau bach a chanolig eu maint – nad oedd 46% o fusnesau adeiladu bach a chanolig yn gwybod i ble mae’r oll o’u gwastraff yn mynd wrth iddo adael y safle. Roedd dros draean ohonynt yn cyfaddef hefyd nad oeddent yn sicr a oeddent yn cwblhau nac yn cadw Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff hanfodol – sy’n ofyniad allweddol. At hynny, nid oedd llawer ohonynt yn sicr sut i ddosbarthu’r holl ddeunyddiau gwastraff yr oeddent yn eu trin yn gywir.

Drwy beidio â chydymffurfio, mae busnesau adeiladu yn creu’r perygl y bydd gwastraff yn disgyn i ddwylo troseddwyr, gan arwain at beryglon amgylcheddol, iechyd a diogelwch yn sgil tipio a gollwng anghyfreithlon.

I ymateb i hyn, lansiwyd ymgyrch Gwastraff Iawn, Lle Iawn ar gyfer y sector adeiladu yn RWM ar 13 Medi am 13.00 o’r gloch yn theatr yr awdurdod lleol er mwyn helpu busnesau adeiladu i ddeall yr hyn a ddisgwylir ganddynt. Canolbwynt yr ymgyrch yw gwefan ryngweithiol www[NP3] [NP4] .rightwasterightplace.com ac mae’r ymgyrch, sy’n cael ei rhedeg gan y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol, yn cael ei chefnogi gan Asiantaeth yr Amgylchedd, Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff ac Ymddiriedolaeth Addysg y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol, ac yn cynnig cyngor ymarferol ar sut i reoli gwastraff yn ddiogel ac yn effeithlon. Bydd yr ymgyrch, sy’n canolbwyntio ar y sector adeiladu, yn cynnwys Cyflwyniad Syml i’r Ddyletswydd Gofal i gwmnïau adeiladu, cardiau angen gwybod ac astudiaethau achos sy’n tynnu sylw at ofynion y Ddyletswydd Gofal a nifer o seminarau hyfforddiant i fusnesau adeiladu yn benodol.

Meddai Sam Corp, Pennaeth Rheoleiddio y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol:

“Mae’r canlyniadau yma yn brawf o’r hyn yr oeddem yn ei amau, sef bod busnesau adeiladu bach eisiau gwneud y peth iawn ond nad yw llawer ohonynt, yn y pen draw, yn cydymffurfio â’r gyfraith. Dywedodd bron eu hanner wrthym nad ydynt yn sicr ble mae’r gwastraff yn mynd pan fydd yn eu gadael. Pan fyddwch yn brysur, gall ymdrin â’ch gwastraff fod yn isel ar y rhestr o flaenoriaethau, ond mae angen i bobl fusnes sylweddoli eu bod mewn perygl o gael cosbau sylweddol os nad ydynt yn cydymffurfio.

“Nid yw troseddau gwastraff heb eu dioddefwyr. Mae ymdrin â’r canlyniadau yn costio miliynau o bunnoedd i drethdalwyr bob blwyddyn a gall troseddwyr gwastraff niweidio’r amgylchedd a pheryglu cymunedau lleol. Drwy beidio â chydymffurfio, gallai busnesau lleol fod yn hwyluso troseddau o’r fath drwy beidio â sicrhau bod gwastraff yn cael ei waredu’n ddiogel.

“Mae ymgyrch ‘Gwastraff Iawn, Lle Iawn’ yma i helpu. Mae perchnogion busnesau bach yn aml yn gweithio i’r eithaf, yn gwneud sawl gorchwyl wahanol ar yr un pryd a dan bwysau. Mae ein hymgyrch yn darparu deunyddiau gwerthfawr, hawdd i’w deall a fydd yn eu cynorthwyo i gyflwyno arferion da i’w diogelu rhag torri’r gyfraith.”

Meddai Alan Holmes, Uwch Gynghorydd Gwastraff yn Asiantaeth yr Amgylchedd:  

“Bu i ymchwil a wnaed gan Asiantaeth yr Amgylchedd yn ôl yn 2012 ddangos bod 28% o safleoedd gwastraff anghyfreithlon yn y DU yn cynnwys gwastraff adeiladu a dymchwel. Mae’r ymchwil ddiweddaraf a gafodd ei chynnal ar ran ymgyrch ‘Gwastraff Iawn, Lle Iawn’ yn cadarnhau’r hyn yr oeddem yn ei ddisgwyl, sef nad yw llawer o fusnesau adeiladu bach yn ymwybodol eu bod yn gweithredu’n anghyfreithlon. Rydym felly’n cefnogi lansio ymgyrch ar gyfer y sector adeiladu er mwyn cynorthwyo busnesau i ddeall eu cyfrifoldebau ac i godi ymwybyddiaeth.”

Yn ôl Julia Barrett, un o Gyfarwyddwyr Re-Thinking Limited, sy’n rhan o Willmott Dixon:

“Mae faint o wastraff yr ydym yn ei gynhyrchu yn Willmott Dixon yn uniongyrchol gysylltiedig â nifer y safleoedd adeiladu sydd gennym. Drwy gydweithio’n agos â phartneriaid allweddol yn y gadwyn gyflenwi rydym wedi cynyddu cyfraddau dargyfeirio ein gwastraff dymchwel, cloddio ac adeiladu o safleoedd tirlenwi i 98%. Y gwastraff rhataf i ymdrin ag ef yw’r gwastraff nad ydym yn ei greu ac felly rydym wedi gosod targed yn awr i leihau ein gwastraff adeiladu 60% erbyn 2020.

“Rydym yn falch o fod yn llysgennad ymgyrch i ymgyrch ‘Gwastraff Iawn, Lle Iawn’ a byddem yn annog llawer mwy o gwmnïau adeiladu a phartneriaid cadwyn gyflenwi i ymuno â’r rhaglen.”

Mae ymgyrch genedlaethol ‘Gwastraff Iawn, Lle Iawn’ eisoes wedi denu cefnogaeth casgliad o ‘lysgenhadon’ swyddogol ar draws amrywiol sectorau, gan gynnwys awdurdodau lleol, cymdeithasau megis Ffederasiwn Busnesau Bach, cwmnïau rheoli gwastraff, adeiladwyr tai, cwmnïau adeiladu, ac elusennau gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae ymchwil ddiweddaraf yr ymgyrch yn seiliedig ar arolwg o dros 1,000 o fusnesau ledled y DU. Er ei bod yn tynnu sylw at ddiffyg ymwybyddiaeth ynghylch deddfwriaeth gwastraff ‘Dyletswydd Gofal’, roedd hefyd yn dangos bod llawer o fusnesau wedi cael eu hysgogi a’u bod yn cymryd camau ar hyn o bryd i wneud y peth iawn.

Yn genedlaethol, ystyriaethau amgylcheddol ac iechyd oedd y prif ysgogwyr i fusnesau gydymffurfio, a gofynion cyfreithiol yn eu dilyn yn agos. Dywedodd cyfanswm o 89% hefyd eu bod yn cymryd camau i storio eu gwastraff yn ddiogel, tra bod 83% yn gwneud rhywfaint o ymdrech i wahanu’r gwahanol fathau o wastraff sy’n cael ei greu cyn ei waredu neu ei ailgylchu.

Gall rhoi’r gwastraff anghywir yn y man anghywir achosi problemau o ran llygru deunydd sydd i fod i fynd i’w ailgylchu, gan gostio arian i fusnesau o bosibl.

Meddai Steve Lee, prif weithredwr y Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff:

“Roeddem yn falch o weld bod mwyafrif y busnesau y bu inni siarad â hwy yn llawn ysgogiad i wneud y peth iawn a bod ganddynt arferion ar waith i rannu’r gwahanol fathau o wastraff megis gwastraff electronig, gwastraff peryglus, plastig a metel.  

“Disgwylir i berchnogion busnesau bach a chanolig fod yn arbenigwyr ar bopeth – ac nid yw cyfraith gwastraff yn eithriad. Mae ein hymgyrch yn cynnig help llaw i’r holl berchnogion cwmnïau neu unig fasnachwyr diwyd hynny nad ydynt eisiau peryglu eu hunain. Yr hyn sy’n  holl bwysig yw bod yr ymgyrch yn gwneud hyn mewn ffordd syml, hygyrch a gobeithiwn y bydd busnesau yn canfod bod ein hadnoddau yn ddefnyddiol wrth iddynt wneud penderfyniadau o ddydd i ddydd am eu gwastraff.”

Gall busnesau lleol ganfod cyflwyniadau syml, cardiau Angen Gwybod, astudiaethau achos a fideos ar-lein ar www.rightwasterightplace.com neu drwy ebostio info@rightwasterightplace.com.

Busnesau ledled y wlad yn torri cyfraith gwastraff

Ymchwil newydd yn dangos bod busnesau ledled y wlad yn torri deddfau gwastraff oherwydd diffyg ymwybyddiaeth enbyd 

  • Dywed bron i hanner y 1,000 o fusnesau a holwyd nad ydynt yn gwybod ble mae eu holl wastraff yn mynd
  • Bron i filiwn o achosion o dipio anghyfreithlon yng Nghymru a Lloegr mewn blwyddyn, gan gostio bron i £70 miliwn i awdurdodau lleol.
  • Yr ymgyrch ‘Gwastraff Iawn, Lle Iawn’ yn cael ei lansio yn genedlaethol er mwyn helpu busnesau i ddeall eu cyfrifoldebau ac i godi ymwybyddiaeth 

Mae busnesau ledled y wlad yn cael trafferth gwneud y peth iawn â’u gwastraff, gyda bron eu hanner yn cyfaddef i arferion sy’n golygu nad ydynt yn cydymffurfio’n llawn â’r ddeddfwriaeth. Dengys arolwg newydd, er bod 97% o fusnesau yn meddwl eu bod yn cydymffurfio â rhwymedigaethau dan ddeddfwriaeth ‘Dyletswydd Gofal’ gwastraff, bod llawer ohonynt yn eu hamlygu eu hunain i ddirwyon diderfyn, cael eu herlyn a chael eu cau, o bosibl, yn sgil eu diffyg ymwybyddiaeth.

Canfu’r arolwg cenedlaethol gan Gwastraff Iawn, Lle Iawn – oedd yn canolbwyntio’n bennaf ar fusnesau bach a chanolig eu maint – nad oedd 48% o fusnesau yn gwybod i ble mae’r oll o’u gwastraff yn mynd wrth iddo adael y safle. Roedd dros draean ohonynt yn cyfaddef hefyd nad oeddent yn sicr a oeddent yn cwblhau nac yn cadw Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff hanfodol – sy’n ofyniad allweddol. At hynny, nid oedd llawer ohonynt yn sicr sut i ddosbarthu’r holl ddeunyddiau gwastraff yr oeddent yn eu trin yn gywir.

Drwy beidio â chydymffurfio, mae busnesau yn creu’r perygl y bydd gwastraff yn disgyn i ddwylo troseddwyr, gan arwain at beryglon amgylcheddol, iechyd a diogelwch yn sgil tipio a gollwng anghyfreithlon. Cafodd cyfanswm o 962,513 o achosion o dipio anghyfreithlon eu cofnodi ledled y wlad yn 2014-15, gan gostio £69 miliwn i awdurdodau lleol o ran ymchwiliadau a chlirio. Gall rhoi’r gwastraff anghywir yn y lle anghywir hefyd achosi problemau drwy lygru deunydd sydd i fod i fynd i’w ailgylchu, a gallai hynny gostio arian i fusnesau.

I ymateb i hyn, lansiwyd ymgyrch Gwastraff Iawn, Lle Iawn er mwyn helpu busnesau i ddeall yr hyn a ddisgwylir ganddynt. Canolbwynt yr ymgyrch yw gwefan ryngweithiol www[NP3] [NP4] .rightwasterightplace.com ac mae’r ymgyrch, sy’n cael ei rhedeg gan y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol, yn cael ei chefnogi gan Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff, ac yn cynnig cyngor ymarferol ar sut i reoli gwastraff yn ddiogel ac yn effeithlon.

Yn ôl Sam Corp, Pennaeth Rheoleiddio y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol:

“Mae’r canlyniadau yma yn brawf o’r hyn yr oeddem yn ei amau, sef bod busnesau bach eisiau gwneud y peth iawn ond nad yw llawer ohonynt, yn y pen draw, yn cydymffurfio â’r gyfraith. Dywedodd bron eu hanner wrthym nad ydynt yn sicr ble mae’r gwastraff yn mynd pan fydd yn eu gadael. Pan fyddwch yn brysur, gall ymdrin â’ch gwastraff fod yn isel ar y rhestr o flaenoriaethau, ond mae angen i bobl fusnes sylweddoli eu bod mewn perygl o gael cosbau sylweddol os nad ydynt yn cydymffurfio.

“Nid yw troseddau gwastraff heb eu dioddefwyr. Mae ymdrin â’r canlyniadau yn costio miliynau o bunnoedd i drethdalwyr bob blwyddyn a gall troseddwyr gwastraff niweidio’r amgylchedd a pheryglu cymunedau lleol. Drwy beidio â chydymffurfio, gallai busnesau lleol fod yn hwyluso troseddau o’r fath drwy beidio â sicrhau bod gwastraff yn cael ei waredu’n ddiogel.

“Mae ymgyrch ‘Gwastraff Iawn, Lle Iawn’ yma i helpu. Mae perchnogion busnesau bach yn aml yn gweithio i’r eithaf, yn gwneud sawl gorchwyl wahanol ar yr un pryd a dan bwysau. Mae ein hymgyrch yn darparu deunyddiau gwerthfawr, hawdd i’w deall a fydd yn eu cynorthwyo i gyflwyno arferion da i’w diogelu rhag torri’r gyfraith.”

Mae’r ymgyrch eisoes wedi denu cefnogaeth casgliad o ‘lysgenhadon’ swyddogol ar draws amrywiol sectorau, gan gynnwys awdurdodau lleol, cymdeithasau megis Ffederasiwn Busnesau Bach, cwmnïau rheoli gwastraff, adeiladwyr tai, cwmnïau adeiladu, ac elusennau gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae ymchwil ddiweddaraf yr ymgyrch yn seiliedig ar arolwg o dros 1,000 o fusnesau ledled y DU. Er ei bod yn tynnu sylw at ddiffyg ymwybyddiaeth ynghylch deddfwriaeth gwastraff ‘Dyletswydd Gofal’, roedd hefyd yn dangos bod llawer o fusnesau wedi cael eu hysgogi a’u bod yn cymryd camau ar hyn o bryd i wneud y peth iawn.

Ystyriaethau amgylcheddol ac iechyd oedd y prif ysgogwyr i fusnesau gydymffurfio, a gofynion cyfreithiol yn eu dilyn yn agos. Dywedodd cyfanswm o 89% hefyd eu bod yn cymryd camau i storio eu gwastraff yn ddiogel, tra bod 83% yn gwneud rhywfaint o ymdrech i wahanu’r gwahanol fathau o wastraff sy’n cael ei greu cyn ei waredu neu ei ailgylchu.

Meddai Steve Lee, prif weithredwr y Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff:

 “Roeddem yn falch o weld bod mwyafrif y busnesau y bu inni siarad â hwy yn llawn ysgogiad i wneud y peth iawn a bod ganddynt arferion ar waith i rannu’r gwahanol fathau o wastraff megis gwastraff electronig, gwastraff peryglus, plastig a metel. 

“Disgwylir i berchnogion busnesau bach a chanolig fod yn arbenigwyr ar bopeth – ac nid yw cyfraith gwastraff yn eithriad. Mae ein hymgyrch yn cynnig help llaw i’r holl berchnogion cwmnïau neu unig fasnachwyr diwyd hynny nad ydynt eisiau peryglu eu hunain. Yr hyn sy’n holl bwysig yw bod yr ymgyrch yn gwneud hyn mewn ffordd syml, hygyrch a gobeithiwn y bydd busnesau yn canfod bod ein hadnoddau yn ddefnyddiol wrth iddynt wneud penderfyniadau o ddydd i ddydd am eu gwastraff.”

Yn ôl Marie Fallon, Pennaeth Diwydiant Rheoleiddiedig yn Asiantaeth yr Amgylchedd:

"Mae cynorthwyo busnesau i ddeall a chydymffurfio â’u Dyletswydd Gofal yn rhan greiddiol o atal gwastraff rhag cyrraedd dwylo gweithredwyr gwastraff anghyfreithlon. Os bydd mwy o fusnesau’n gwybod beth i’w wneud â’u gwastraff, bydd llai ohono’n cael ei reoli’n anghyfreithlon, bydd llai’n cael ei waredu’n beryglus, a gellir arbed arian cyhoeddus.

"Mae’n galonogol fod yr ymchwil hon yn dangos bod busnesau eisiau gwneud y peth iawn, felly mae darparu gwybodaeth ac arweiniad iddynt drwy wefan ‘Gwastraff Iawn, Lle Iawn’ yn ffordd wych o’u cynorthwyo i gydymffurfio, a byddem yn annog busnesau i ymwneud â’r ymgyrch.

“Rydym yn atgoffa busnesau a chanddynt amheuon am weithgareddau rheoli gwastraff anghyfreithlon y gallant roi gwybod amdanynt yn ddienw i Crimestoppers ar y we ar www.crimestoppers-uk.org neu drwy ffonio 0800 555 111."

Gall busnesau ganfod cyflwyniadau syml, cardiau Angen Gwybod, astudiaethau achos a fideos ar y wefan hon.

Ymgyrch Gwastraff Iawn, Lle Iawn yn lansio Rhaglen Llysgenhadon

Ymgyrch Gwastraff Iawn, Lle Iawn yn lansio Rhaglen Llysgenhadon ac yn sicrhau cefnogaeth Suez, Veolia, Ffederasiwn Busnesau Bach, Cory Environmental, Augean PLC, Redrow, Willmott Dixon a’r Gloucestershire Joint Waste Team fel Llysgenhadon yr Ymgyrch

Heddiw mae Gwastraff Iawn, Lle Iawn, sef yr ymgyrch sy’n codi ymwybyddiaeth o’r ddeddfwriaeth Dyletswydd Gofal ac yn darparu gwybodaeth ymarferol i gynorthwyo busnesau o ystod eang o sectorau i gydymffurfio, wedi lansio ei Rhaglen Llysgenhadon. Mae Suez, Veolia, Ffederasiwn Busnesau Bach, Cory Environmental, Augean PLC, Redrow, Willmott Dixon a’r Gloucestershire Joint Waste Team[1] eisoes wedi ymrwymo i fod yn Llysgenhadon i’r Ymgyrch a byddant yn codi ymwybyddiaeth o’r Ddyletswydd Gofal ymhlith eu 5,000 a mwy o gyflenwyr. Drwy wneud hynny maent yn hyrwyddo’r achos a gallant ddefnyddio deunyddiau’r ymgyrch er eu lles eu hunain, gan gynnwys pecynnau ymchwil ac addysg wedi’u teilwra.

Dyma feini prawf cychwynnol bod yn Llysgennad:

Tystiolaeth fod y corff yn coleddu egwyddorion Gwastraff Iawn, Lle Iawn, a bod ganddo raglen a pholisi mewnol ar reoli gwastraff.

Ymrwymiad i hyrwyddo’r arferion gorau ym maes rheoli gwastraff.

Ymrwymiad i ymwneud yn weithgar â Gwastraff Iawn, Lle Iawn i hyrwyddo’r ymgyrch.

Yn ôl Sam Corp, Pennaeth Rheoleiddio y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol:

“Mae nifer y cyrff sy’n ymwneud yn weithgar ag ymgyrch Gwastraff Iawn, Lle Iawn, gan gynrychioli ystod eang o sectorau, yn dangos mater mor ddifrifol yw cydymffurfio â’r Ddyletswydd Gofal. Felly, mae’n bleser gennyf gyhoeddi bod Suez, Veolia, Ffederasiwn Busnesau Bach, Cory Environmental, Augean PLC, Redrow, Willmott Dixon a’r Gloucestershire Joint Waste Team eisoes yn Llysgenhadon ar gyfer yr Ymgyrch ac edrychaf ymlaen at weld llawer mwy o gyrff yn ymuno â’r rhaglen yn y dyfodol agos.”

Mae’r ymgyrch Gwastraff Iawn, Lle Iawn wedi’i hanelu’n bennaf, ond nid yn unig, at fusnesau bach a chanolig eu maint, er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r ddeddfwriaeth Dyletswydd Gofal, ac mae’n darparu gwybodaeth ymarferol i gynorthwyo cwmnïau, partneriaethau, busnesau teuluol ac unig fasnachwyr o ystod eang o sectorau i gydymffurfio ac i gynorthwyo i gadw gwastraff o ddwylo troseddwyr gwastraff. Mae’r wefan hon yn cynnig cyngor ymarferol ar sut i reoli gwastraff yn ddiogel ac yn effeithlon. Anogir y rhai sydd â diddordeb mewn ymuno â Rhaglen Llysgenhadon Gwastraff Iawn, Lle Iawn i gysylltu trwy gyfrwng info@rightwasterightplace.com.

Lansio ymgyrch ymwybyddiaeth o’r Ddyletswydd Gofal

Lansio ymgyrch ymwybyddiaeth o’r Ddyletswydd Gofal wrth i ymchwil awgrymu nad yw 56% o fusnesau’r DU yn cydymffurfio â’r gyfraith

Yn sgil tystiolaeth ddiweddar o ddiffyg cydymffurfio eang â’r ddeddfwriaeth Dyletswydd Gofal gwastraff, a lansiwyd gan y llywodraeth yn 1990, mae ymgyrch wedi cael ei lansio i godi ymwybyddiaeth o’r gyfraith a’i gofynion. Nod pennaf yr ymgyrch Gwastraff Iawn, Lle Iawn yw tynnu sylw busnesau llai at y gyfraith a’u rhwymedigaethau, gan fod ymchwil yn awgrymu mai busnesau bach a chanolig eu maint yw 94% o’r cyrff nad ydynt yn cydymffurfio.