shutterstock_291974060.jpg
shutterstock_291974060.jpg
shutterstock_291974060.jpg

CYFLWYNIAD SYML I’R DDYLETSWYDD GOFAL


BYDD POPETH Y MAE ARNOCH ANGEN EI WYBOD YMA

SCROLL DOWN

CYFLWYNIAD SYML I’R DDYLETSWYDD GOFAL


BYDD POPETH Y MAE ARNOCH ANGEN EI WYBOD YMA

Mae’r Ddyletswydd Gofal yn berthnasol i unrhyw sefydliad neu fusnes sy’n cynhyrchu, yn cludo, yn trin neu’n gwaredu gwastraff o ganlyniad i’w weithgareddau.

Yn ymarferol mae hyn yn golygu pob sefydliad neu fusnes, o rai mawr iawn i rai bach iawn, yn y DU. 

 

Bu hyn yn wir ers i Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd ddod i rym yn 1990 [1], gan fod y ddeddf honno yn ei gwneud hi’n ofynnol i sefydliadau neu fusnesau gymryd cyfrifoldeb am sicrhau bod eu gwastraff yn cael ei waredu’n iawn. Felly mae gennych Ddyletswydd Gofal am eich gwastraff, a gall y ddyletswydd honno gael ei gorfodi’n gyfreithiol!

Mae’n anghyfreithlon osgoi’r mater, a gallai fod yn ddrud hefyd, gan y gallai methu â chydymffurfio â’r gyfraith arwain at ddirwyon. [2] 

Ar nodyn mwy calonogol, bydd y rhai sy’n cydymffurfio yn canfod eu bod yn fwy effeithlon a llwyddiannus yn sgil meddwl yn fwy trefnus am y gwastraff y maent yn ei gynhyrchu (gweler  yr astudiaethau achos).

Mae eich Dyletswydd Gofal yn cychwyn o’r eiliad pan fyddwch yn cynhyrchu’r gwastraff a gall hefyd barhau y tu hwnt i’r contractiwr gwastraff â’r awdurdod priodol y byddwch yn ei ddefnyddio i ymdrin â’r gwastraff. Bydd angen i chi eich bodloni eich hun eich bod nid yn unig wedi rheoli’r gwastraff yr ydych yn ei gynhyrchu yn gywir ar eich safle, ond hefyd bod gan y person y’i rhoddir iddo nesaf ganiatâd i ymdrin ag ef ac y bydd yn cael ei drin yn gywir. 

Gwyliwch ein fideo i ddysgu mwy:


Mae’r Cod Ymarfer Dyletswydd Gofal ar gael yma. Ond mae yna ffordd hyd yn oed yn gynt o wneud yn siŵr eich bod yn gwybod sut i gydymffurfio! Lawrlwythwch ein Cyflwyniad Syml, sy’n rhoi rhestr fesul cam o’r pethau i’w hystyried, a chadwch gopi ohono. 


[1] Yng Ngogledd Iwerddon: Waste and Contaminated Land (Northern Ireland) Order 1997 
[2] Mae dirwyon diderfyn ar gael i lysoedd ynadon a llysoedd y Goron yng Nghymru a Lloegr. Yn yr Alban ac Iwerddon, uchafswm y dirwyon statudol mewn llysoedd ynadon yw £5,000. 

shutterstock_291974060.jpg

EIN NODDWYR


BYDD POPETH Y MAE ARNOCH ANGEN EI WYBOD YMA

EIN NODDWYR


BYDD POPETH Y MAE ARNOCH ANGEN EI WYBOD YMA

Crëwyd yr ymgyrch Gwastraff Iawn, Lle Iawn gan arbenigwyr o ystod eang o gyrff, gan gynnwys y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol (ESA), Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr, Veolia, Travis Perkins, Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff, Build UK, URoC, Ffederasiwn Busnesau Bach, SUEZ a LARAC.


EIN NODDWYR

 
Big-Logo-alt.jpg
 

Mae’r ymgyrch yn cael ei rheoli gan y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol (ESA), Cyfoeth Naturiol Cymru, a’i noddi gan Asiantaeth yr Amgylchedd,  Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff ac Ymddiriedolaeth Addysg y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol.

 
 
 
 

[1] Mae dirwyon diderfyn ar gael i lysoedd ynadon a llysoedd y Goron yng Nghymru a Lloegr. Yn yr Alban ac Iwerddon, uchafswm y dirwyon statudol mewn llysoedd ynadon yw £5,000.