shutterstock_148837790.jpg
shutterstock_141740689-2.jpg
shutterstock_249898735.jpg
shutterstock_148837790.jpg

CROESO I ‘GWASTRAFF IAWN, LLE IAWN’


MAE CYFRIFOLDEB AR BOB SEFYDLIAD NEU FUSNES SY’N CYNHYRCHU GWASTRAFF LEDLED Y DEYRNAS UNEDIG I REOLI’R GWASTRAFF HWNNW’N IAWN. BYDD Y WEFAN HON YN GYMORTH ICHI GYDYMFFURFIO Â’R GYFRAITH. 

SCROLL DOWN

CROESO I ‘GWASTRAFF IAWN, LLE IAWN’


MAE CYFRIFOLDEB AR BOB SEFYDLIAD NEU FUSNES SY’N CYNHYRCHU GWASTRAFF LEDLED Y DEYRNAS UNEDIG I REOLI’R GWASTRAFF HWNNW’N IAWN. BYDD Y WEFAN HON YN GYMORTH ICHI GYDYMFFURFIO Â’R GYFRAITH. 

Cafodd y wefan hon ei chreu i gynnig cyngor ymarferol ynghylch cyflawni eich rhwymedigaethau ‘Dyletswydd Gofal’ dan Adran 34 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990.[1]

Dylech roi sylw i hyn. Mae’r rheoliadau amgylcheddol yn datgan bod pob sefydliad neu fusnes sy’n cynhyrchu gwastraff, ble bynnag y mae wedi’i leoli, yn gyfrifol am reoli’r gwastraff hwnnw’n iawn.

Hynny yw, chi!

Os nad ydych yn gwneud hynny, am ba reswm bynnag, mae perygl y bydd eich sefydliad neu fusnes yn cael ei erlyn, a gallech orfod talu dirwy os cewch eich canfod yn euog yn y llys. [2] 

shutterstock_141740689-2.jpg

EICH DYLETSWYDD GOFAL


GALLWN EICH CYNORTHWYO I ROI’R GWASTRAFF IAWN YN Y LLE IAWN 

EICH DYLETSWYDD GOFAL


GALLWN EICH CYNORTHWYO I ROI’R GWASTRAFF IAWN YN Y LLE IAWN 

Mae ymchwil ddiweddar yn awgrymu mai cwmnïau bach a chanolig eu maint, gyda rhwng 0 a 50 o weithwyr, yw 90% o’r cyrff hynny sy’n torri’r gyfraith ar hyn o bryd. [3]

Y prif reswm am hyn yw oherwydd nad ydynt yn gwybod beth mae angen i’w sefydliad neu eu busnes ei wneud er mwyn cydymffurfio’n llawn â’i rwymedigaethau dyletswydd gofal.

Os yw hynny’n wir amdanoch chi, bydd y wefan hon yn gymorth ichi ddeall mwy am eich rhwymedigaethau Dyletswydd Gofal. Bydd, yn llythrennol felly, yn eich cynorthwyo i roi’r gwastraff iawn yn y lle iawn, fel y gallwch sicrhau eich bod yn cydymffurfio, a hynny â chyn lleied o ffwdan â phosibl. Nod y wybodaeth ar y wefan hon yw bod yn ymarferol ac yn ddefnyddiol; er enghraifft, rydym wedi cynnwys cardiau Angen Gwybod syml am eitemau cyffredin sy’n cael eu gwaredu fel gwastraff, gan roi cyngor chwim ar sut i gael gwared arnynt.  

shutterstock_249898735.jpg

DIM FFWDAN


DEWCH I WELD YDYCH CHI EISOES YN RHEOLI EICH GWASTRAFF MEWN FFORDD SY’N CYDYMFFURFIO Â’R DDEDDFWRIAETH AC, OS NAD YDYCH, PA NEWIDIADAU Y MAE ANGEN I CHI EU GWNEUD 

DIM FFWDAN


DEWCH I WELD YDYCH CHI EISOES YN RHEOLI EICH GWASTRAFF MEWN FFORDD SY’N CYDYMFFURFIO Â’R DDEDDFWRIAETH AC, OS NAD YDYCH, PA NEWIDIADAU Y MAE ANGEN I CHI EU GWNEUD 

Ar y wefan hon fe gewch hefyd fideos perthnasol, astudiaethau achoscyflwyniad syml ar sut i gydymffurfiocwestiynau ac atebion manwl a llawer o ddolenni defnyddiol er mwyn ateb cwestiynau mwy penodol neu fanwl. 

 
 

Ac os na allwn eich cynorthwyo, fe’ch rhoddwn mewn cysylltiad â rhywun all wneud hynny.

[1] Yng Ngogledd Iwerddon: Waste and Contaminated Land (Northern Ireland) Order 1997
[2] Mae dirwyon diderfyn ar gael i lysoedd ynadon a llysoedd y Goron yng Nghymru a Lloegr. Yn yr Alban ac Iwerddon, uchafswm y dirwyon statudol mewn llysoedd ynadon yw £5,000.
[3] Ffynhonnell: Suez.